Pravidlá

Ako sa stať členom klubu HK Manín

Členom klubu sa môže stať každý, kto prejaví o členstvo záujem. U osôb mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Od nových členov je vyžadované absolvovanie základného metodického kurzu (viac info v sekcii Metodika). Prihlášku do klubu a ďalšie informácie vám poskytne správca haly počas otváracích hodín.

Doplňujúce informácie k členstvu:

 1. Členovia majú vstup do haly pre svoje deti do 6 rokov zdarma.
 2. Pre mládež (15 – 17 rokov) platia rovnaké pravidlá ako pre dospelých, majú však nárok na 15€ zľavu z členského poplatku.
 3. Deti členov (od 6 – 15 rokov) nie sú pri vstupe do klubu považované za nových členov t.j. neplatia zvýšený poplatok v prvom roku členstva
 4. Člen môže zobrať na stenu deti (nemusia byť vlastné) do 6 rokov zdarma
 5. Každý vstup do priestorov steny pre sprevádzajúcu osobu (nečlena) účtovaný podľa aktuálneho cenníka.
 6. Vstup z permanentky, ktorá je súčasťou členstva v klube, bude odčítaný iba pri aktívnom využívaní steny resp. posilňovne. Člen sa môže v priestoroch klubu pohybovať bez obmedzení, nezávisle na výške členského poplatku.
 7. Nevyužité vstupy z permanentky nie je možné preniesť do nasledujúceho roku.
 8. Permanentka k členstvu je na meno a je neprenosná.
 9. Výbor má možnosť zakázať členovi vstup do priestorov klubu. O vylúčení z klubu rozhoduje členská základňa na valnej hromade.
 10. Členský poplatok na nasledujúci rok je potrebné uhradiť do 31. 12. predchádzajúceho roku.
  • Ak si člen neuhradí členský poplatok na nasledujúci rok do 31. 12., nemôže po tomto dátume bezplatne liezť na umelej stene ani využívať posilňovňu.
  • Ak si člen neuhradí členský poplatok ani do 15. 2., jeho členstvo v klube zaniká a v prípade záujmu o vstup do klubu v budúcnosti, bude považovaný za nového člena.

Vstup do klubových priestorov pre členov

Klubové priestory sú k dispozícií všetkým členom počas otváracích hodín. V odôvodnených prípadoch, o ktorých rozhoduje výbor, môže dostať člen vlastný kľuč a vstupovať do haly aj mimo otváracie hodiny. Musí však rešpektovať pravidlá:

 • Pri vstupe zapíše seba aj všetkých, ktorí ho sprevádzajú do evidencie.
 • Do priestorov klubu nemôže vpustiť nečlena bez vedomia niektorého z členov výboru.
 • Ak člen resp. sprevádzajúci člen nemá neobmedzené členstvo a má v úmysle využívať lezeckú stenu alebo posilňovňu, nahlási meno správcovi prostredníctvom SMS správy ešte pred vstupom na stenu.

Vstup do klubových priestorov je monitorovaný a zaznamenávaný. Porušenie niektorého z pravidiel bude mať za následok odobratie kľúčov.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica