Metodika

Pravidlá bezpečnosti a metodiky

Členovia do 15 rokov môžu samostatne liezť iba bouldrovke. Na stene len v sprievode dospelej osoby s absolvovaným základným kurzov.

Člen nad 15 rokov sa musí preukázať osvedčením o úspešnom absolvovaní  základného kurzu v akreditovanej horoškole alebo sa zúčastniť preskúšania inštruktorom klubu. V prípade záujmu dostatočného počtu členov (min. 6)je možné zorganizovať základný kurz v klube. Kurz je spoplatnený.

Obsah skúšky

  • naviazanie (aj spojenie sedák, hruďák),
  • ukážka správneho istenia (postoj, brzdná ruka, koniec lana, povelová technika),
  • cvakanie lana – prvolezec,
  • vybudovanie istiaceho stanoviska v borhákoch (centrálny aj nezávislý),
  • metodické zlanenie, previazanie,
  • záchrana v jednodĺžkovej ceste,
  • uzly: vodcovsky, protismerný vodcovsky, osmičkový, dvojitý rybársky, polovičný lodný, lodný, prusikovaci uzol (stačí symetrický), ambulantná, vianočku, kravsky(aretácia istitka)
  • vklínence (typy a spôsoby použitia), praktická ukážka použitia

Člen, ktorý nedoloží doklad o úspešnom absolvovaní kurzu v akreditovanej horoškole resp. neuspeje v preskúšaní inštruktorom klubu, stráca možnosť byť členom v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom vznikla povinnosť podrobiť sa skúške.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica