Valná hromada

VALNÁ HROMADA HK MANÍN

bude 16. 03. 2018 o 18:00 v reštaurácií Hošták v Považskej Bystrici

PROGRAM:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovateľ)
 3. Správa o činnosti a hospodárení klubu za rok 2017
 4. Správa revíznej komisie
 5. Správa metodickej komisie
 6. Správa lezeckej, pretekárskej a inej
 7. Správa ochrany prírody
 8. Kontrola uznesenia valnej hromady z roku 2017
 9. Odovzdanie klubových ocenení
 10. Rozpočet na rok 2018
 11. Plán činnosti na rok 2018
 12. Diskusia
 13. Uznesenie
 14. Záver